Online Complaint

1. Victim's Details (पिडितको विवरण)

male (पुरुष) Female(महिला) Other(अन्य)
Single (एकल) Married (विवाहित) Unmarried (अविवाहित) Divorced (सम्बन्ध विच्छेद भएको)
Yes (छ) No (छैन)

2. Complainant is self victim or not (उजुरीकर्ताको विवरण (यदि उजुरीकर्ता पिडित होइन भने )उजूरीकर्ता आफै पिडित हो वा होइन)*

Yes (हो) No(होइन)
Complainant's details(If Complainant is not victim)

3. The accused perpetrators Details(If you Know Him/Her) (आरोपित पीडकको विवरण (यदि तपाई चिन्नुहुन्छ भने)

4. The subject of human rights violations (मानव अधिकार उल्लङ्घनको बिषय)*

5. Detailed information about the complaint (उजुरीको बिस्तृत विवरण)

Yes(छ) No(छैन)
Yes (छ) No(छैन)

6. The Remedy demand (माग गरिएको उपचार)

7. Complainant Signature(As I know,everything written here is right and true.(उजुरीकर्ताको हस्ताछ्यर (मलाई थाहा भएसम्म यसमा लेखिएको ब्यहोरा ठिक, साँचो हो |)

Download Complaint Registration Form (Nepali) Here.