Radio / TV Programmes

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2020-06-22 मगर भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश(६) Icon Download
2020-06-17 शेर्पा भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-17 नेपाल भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-17 दोतेली भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश १ Icon Download
2020-06-16 लिम्बु भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-16 मगर भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश(८) Icon Download
2020-06-16 मगर भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश(५) Icon Download
2020-06-16 मगर भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश(४) Icon Download
2020-06-16 मगर भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश(३) Icon Download
2020-06-16 मगर भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश(२) Icon Download
2020-06-16 भोजपुरी भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश � Icon Download
2020-06-16 नेपाली भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-15 मगर भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-15 मगर भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश(७) Icon Download
2020-06-10 अवधी भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश ९ Icon Download
2020-06-08 थारू भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश १ Icon Download
2020-06-02 अछामी भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-02 अवधी भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-02 अवधी भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश १ Icon Download
2020-06-02 अवधी भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश ३ Icon Download
2020-06-02 अवधी भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश ४ Icon Download
2020-06-02 चाम्लिङ भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-02 तामाङ भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश Icon Download
2020-06-01 अवधी भाषामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कोभिड–१९ महामारी सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश ५ Icon Download
2018-09-23 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग ५३ Icon Download
2018-09-16 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग ५२ Icon Download
2018-09-09 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग ५१ Icon Download
2018-03-28 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग ५० Icon Download
2018-03-28 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग ५० मैथिली Icon Download
2018-03-21 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचेतनामूलक कार्यक्रम "सिमान्तकृत आवाज" - भाग ४९ Icon Download

Accessibility Tools