Reports

From *
Text Size A A A
Date Title File Action
2021-11-02 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), साउन–असाेज,२०७८ Icon Download
2021-10-20 राष्ट्रिय मानव अधिककार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको वार्षिक गतिविधि पुस्तिका २०७७/७८ Icon Download
2021-08-01 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), वैशाख–असार,२०७८ Icon Download
2021-05-31 GANHRI-SCA Accreditation of NHRC Nepal and the Recommendations (2001 to 2020) Icon Download
2021-04-30 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), माघ–चैत्र, २०७७ Icon Download
2021-02-21 Annual Report 2020 Icon Download
2021-01-28 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू),कार्तिक–पौष, २०७७ Icon Download
2021-01-04 A Precise Report on the Recommendations and State of Implementation in the 20 Years of NHRCN Icon Download
2021-01-01 Human Rights Situation During Covid-19 Pandemic: A brief Assessment Icon Download
2020-12-07 वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७६–२०७७ Icon Download
2020-11-05 राष्ट्रिय मानव अधिककार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयको वार्षिक गतिविधि पुस्तिका २०७७ Icon Download
2020-10-18 International Conference on Protection of Rights of the Migrant Workers (Conference Report), 2019 Icon Download
2020-10-18 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/०७७) Icon Download
2020-10-18 जेष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदन आ.व. २०७६/२०७७ Icon Download
2020-10-18 दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/०७७) Icon Download
2020-10-15 आयोगको २० वर्ष आयोगका सिफारिशहरु र कार्यान्वयन अवस्था (२०५७ जेठ–२०७७ असार) Icon Download
2020-09-07 The NHRI Nepal Joint Submission for The Third Cycle Universal Periodic Review of Nepal, 2020 Icon Download
2020-08-13 कोभिड – १९ महामारीमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन,२०७७ Icon Download
2020-07-30 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), बैशाख–असार, २०७७ Icon Download
2020-07-01 यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन Icon Download
2020-06-16 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू),माघ–चैत्र, २०७६ Icon Download
2020-06-11 Rights of Migrant Workers in the Clutches of COVID-19 Pandemic Study Report, 2020 Icon Download
2020-06-11 कोभिड १९ र बन्दाबन्दीको अवधिमा मानव अधिकारको अवस्था प्रारम्भिक अनुगमन प्रतिवेदन Icon Download
2020-05-25 सीमाक्षेत्रमा बमोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार अवस्था, २०७७ Icon Download
2020-05-21 मानव अधिकारसम्बन्धी जान्नुपर्ने कुराहरु, २०७७ Icon Download
2020-05-21 नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यहरु र मानव अधिकार, २०७७ Icon Download
2020-05-20 The Major Highlights of the Activities of NHRC Nepal on the COVID-19, 18 May 2020 Icon Download
2020-02-13 Annual Report Synopsis 2018/2019 Icon Download
2020-02-12 सङ्क्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/२०७६ Icon Download
2020-01-28 त्रैमासीक कार्यसम्पादन विवरण (केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख क्रियाकलापहरू), कात्तिक–पुस, २०७६ Icon Download