Settlement of Complaints

From *
Text Size A A A
Date Title Action
2024-01-29 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट उजूरीमाथि भएका पहलहरूको संक्षिप्त विवरण । मिति २०८०।१०।१५ Download English Version |
Download Nepali Version
2022-05-26 Commission's Decision 2079/02/12 Download English Version |
Download Nepali Version
2023-02-09 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न भएका निर्णयहरू |
Download Nepali Version
2023-01-05 Commission's Decision on 2079/09/19 regarding Gaur Incident |
Download Nepali Version
2022-09-01 Commission's Decision 2079/05/16 |
Download Nepali Version
2022-08-25 Commission's Decision 2079/05/09 |
Download Nepali Version
2022-08-23 Commission's Decision 2079/05/07 |
Download Nepali Version
2022-08-21 Commission's Decision 2079/05/05 |
Download Nepali Version
2022-08-18 Commission's Decision 2079/05/02 |
Download Nepali Version
2022-08-16 Commission's Decision 2079/04/31 |
Download Nepali Version
2022-08-11 Commission's Decision 2079/04/26 |
Download Nepali Version
2022-07-12 Commission's Decision 2079/03/28 |
Download Nepali Version
2022-07-07 Commission's Decision 2079/03/23 |
Download Nepali Version
2022-07-05 Commission's Decision 2079/03/21 |
Download Nepali Version
2022-06-30 Commission's Decision 2079/03/16 |
Download Nepali Version
2022-06-28 Commission's Decision 2079/03/14 |
Download Nepali Version
2022-06-17 Commission's Decision 2079/03/02 Download English Version |
Download Nepali Version
2022-06-07 Commission's Decision 2079/02/24 |
Download Nepali Version
2022-05-24 Commission's Decision 2079/02/10 |
Download Nepali Version
2022-04-28 Commission's Decision 2079/01/15 Download English Version |
Download Nepali Version
2022-01-11 Commission's Decision 2078/09/27 |
Download Nepali Version
2022-02-03 Commission's Decision 2078/10/20 Download English Version |
Download Nepali Version
2022-02-01 Commission's Decision 2078/10/18 |
Download Nepali Version
2019-10-21 कुमार पौडेलको हत्या सम्बन्धमा नेपाल सराकारलाई सिफारिस । २०७६ कात्तिक ४ |
Download Nepali Version

Accessibility Tools