home | about us | FAQs | contact us | feedbacks | Online Complaint |Webmail
Search Our Site
NHRC Conference
Press Release
News Letter (मानब अधिकार पत्र)
NHRC Tweets
Untitled Document

Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View

Career & Opportunity

2018-10-24 ECNHRCP परियोजनाको पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षाको निमित्त छनौट भएका उमेदवारहरुको विवरण More
2018-10-22 ECNHRCP काे लिखित परीक्षाकाे सूचना र पाठ्यक्रम (Exam Notice and Syllabus) More
2018-10-05 लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना २०७५।०६।१९ More
2018-10-02 ECNHRCP परियाेजनाकाे लागि कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना, अावेदन फारम र विवरण More
2018-06-28 वि.नं ३/०७४/७५ मानव अधिकार अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको मिति र परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना More
2018-06-11 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पदपूर्ति समितिको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवाको सूचना More
2018-06-08 लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना More
2018-04-18 पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना Vacancy Announcement 2075-01-05 More
2018-04-18 दरखास्त फाराम (खुला / आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि) Application form for Open & Internal- Competition More
2018-04-18 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा गरिने बढुवाको दरखास्त More
2018-04-18 पाठ्यक्रम - निर्देशक NHRC Syllabus - Director More
2018-04-18 पाठ्यक्रम - उपनिर्देशक NHRC Syllabus - Deputy Director More
2018-04-18 पाठ्यक्रम - मानव अधिकार अधिकृत NHRC Syllabus - Human Rights Officer More
2018-04-18 पाठ्यक्रम - लेखा अधिकृत NHRC Syllabus - Account Officer More
1 |